ΟΑΕΔ
LOCAL · NEWS

ΟΑΕΔ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 10.000 ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΔΗΜΟΥΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Νέο πρόγραμμα ΔΥΠΑ για χιλιάδες ανέργους ΟΑΕΔ: Δουλειά στο δημόσιο με τον κατώτατο μισθό

Την κατάρτιση προγράμματος με τίτλο «Πρόγραμμα προεργασίας για 10.000 ανέργους νέους, ηλικίας 18-30 ετών», ανακοίνωσε η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΟΑΕΔ). Η υλοποίηση του προγράμματος θα οριστεί με την δημοσίευση της σχετικής δημόσιας πρόσκλησης.


Στόχος του προγράμματος είναι η προετοιμασία δέκα χιλιάδων (10.000) εγγεγραμμένων στα μητρώα ανέργων των ΚΠΑ2 της Δ.ΥΠ.Α., ηλικίας 18-30 ετών, τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης, σε εργασιακό περιβάλλον του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα ενόψει της ένταξής τους στην αγορά εργασίας.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:
α) ιδιωτικές επιχειρήσεις, σε Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο)
β) επιχειρήσεις, φορείς, οργανισμούς του δημοσίου, όπως αυτός ορίζεται από το άρθρο 51 του ν. 1892/1990 (Α’ 101), και επιχειρήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα.

Οι πάροχοι ανάλογα με το προσωπικό που απασχολούν εντάσσονται στο ανωτέρω πρόγραμμα ως εξής:
i.Πάροχοι με προσωπικό 0-3 άτομα μπορούν να ενταχθούν το ανώτατο για ένα (1) ωφελούμενο.
ii.Πάροχοι με προσωπικό 4-9 άτομα μπορούν να ενταχθούν το ανώτατο για δύο (2) ωφελούμενους.
iii.Πάροχοι με προσωπικό 10-19 άτομα μπορούν να ενταχθούν το ανώτατο για τρεις(3) ωφελούμενους.
iv.Πάροχοι με προσωπικό 20-30 άτομα μπορούν να ενταχθούν το ανώτατο για πέντε (5) ωφελούμενους.
v.Πάροχοι με προσωπικό 31-50 άτομα μπορούν να ενταχθούν το ανώτατο για οκτώ (8) ωφελούμενους.
vi.Πάροχοι άνω των 50 ατόμων μπορούν να ενταχθούν το ανώτατο για αριθμό ωφελουμένων που αντιστοιχεί στο 20% του συνολικού απασχολούμενου προσωπικού κατά την αίτηση, και έως 20 ωφελούμενους.

Διάρκεια προγράμματος
Η διάρκεια του προγράμματος ορίζεται στους επτά (7) μήνες και αφορά σε τοποθέτηση σε θέσεις προεργασίας.
Για την υλοποίηση του προγράμματος προκαλείται δαπάνη ύψους έως του ποσού των 68.040.000,00€, η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.) (ΚΑΕ 2493), θα καλυφθεί από τη χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας μέσω του εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) και κατανέμεται σε ετήσια βάση ως εξής:
Για το έτος 2022: 15.000.000,00 ευρώ
Για το έτος 2023: 45.000.000,00 ευρώ
Για το έτος 2024: 8.040.000,00 ευρώ.
Ως επιλέξιμες γεωγραφικές περιοχές για την υλοποίηση του προγράμματος ορίζονται όλες οι περιφέρειες της Ελλάδας.
Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου: Η έναρξη του προγράμματος ορίζεται το 2ο τρίμηνο 2022 και η ολοκλήρωση το 3ο τρίμηνο 2025

Αποζημίωση
Στους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα προεργασίας, καταβάλλεται από τη Δ.ΥΠ.Α. μηνιαία αποζημίωση ίση με τον νόμιμο κατώτατο μισθό (713 ευρώ μικτά) καθώς και αναλογία δώρων εορτών και επιδόματος αδείας με βάση την τη μηνιαία αποζημίωση.
Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα προεργασίας, για το χρόνο συμμετοχής τους σε αυτό, υπάγονται στο σύνολο των κλάδων του e-ΕΦΚΑ καθώς και στην ασφάλιση των κλάδων και λογαριασμών της Δ.ΥΠ.Α.

Σχετικά άρθρα